Franciscus

Heerman

 

Maarten Tromp

 

 

 

JONAS SUYDERHOEF (hierboven een impressie van zijn werk)

Behoorde tot een oud Haarlem geslacht. Uit de bijlagen blijkt de betrekkelijkheid bij het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572/73, (door J. v. d. Capelle Bosdijk 1844) ziet men dat Dirk Hasselaar, broeder van Kenau Hasselaar, een dochter had, Dieuwertje genaamd, welke gehuwd is geweest met Jan Willemszn Suyderhoef, van Haarlem, en raadslid en burgemeester van Schiedam was(1588-1602). Dat dit geslacht aanzienlijk was, blijkt ook uit de bijzonderheid dat Andries Janszn. Suyderhoef (1589-1634), zoon van Jan Willemszn Suyderhoeff van Haerlem (zich van Haerlem noemende) en Dieuwertje Hasselaer) secretaris van Cornelis Haga,was, eerste Nederlandse. gezant in Constantinopel Andries is aldaar ongehuwd overleden. Zie over hem de Navorscher, meermalen, als lI 118, 111 106. Bijblad 1853 xcvII en 01.111 . ln 1643 staat in de Resolutie van Burgemeesters vermeld ‚ Adriaan, zoon van Andries Pieterse Suyderhoef .In de lijst van leerjongens om te leren boekbinden en drukken, vindt men reeds in 1629 als boekdrukkers leerling bij Adriaan Roman (ob. dec. 1649) aangegeven: Jan Andrieszn Zuiderhoeff, en later in 1672 bij Michiel van Leeuwen en Jan Suyderhoeff. In 1662 was Jan Suyderhoef  bode van het St. Lucas Gilde. Hij werd den 4e Juni 1671 in ‚de Grote kerk, Noordertrans n°. 233, begraven. Ook Jonas Suyderhoef was een Haarlemmer en op 16 september1614 in Haarlem gedoopt als zoon van Andries Suyderhoeff en Ytgen Leonardsdr.Mathol. Jonas is in Haarlem begin Mei 1686 overleden en de 9e van die maand werd voor hem, volgens het 192 doodsregister aangevraagd voor een opening in de Grote kerk in de Noordertrans, n°. 233,Jonas is 72 jaren oud geworden. Jonas is leerling geweest van Pieter Soutman (1580-1657) Hij was ongeveer 25 jaar oud bij ’t graveren van zijn eerste portret. Toen de 17e April 1653 een zoon van Adriaen Suyderhoef van Haarlem de naam van “Willem” bij de doop ontving, was Jonas Suyderhoef getuige. De 16e maart 1677 werd hij als vinder van het St. Lucas Gilde gekozen. Het werk van dezen grote en voortreffelijke meester, die zich zo bijzonder gekenschetst heeft door het voorstellen van de penseelbehandeling der meesters naar welke hij graveerde, is het eerst door Joh. Wussin in 1861 met grote volledigheid beschreven. Al spoedig, in 1863, verscheen in Brussel een Franse vertaling, vermeerderd en verbeterd door H. Hymans. Beiden hebben ontegenzeggelijk er veel toe bijgedragen om zijne gravuren beter te doen kennen en waarderen, en als gevolg de waarde er van verdubbeld.Ik geloof allen die in zijn werk belang stellen, dienst  te doen met hier enige onbekende portretten of sommige nog niet vermelde staten aan te geven en te beschrijven.Ik zal daarbij dezelfde volgorde houden als Wussin en Hymans.

 

Bron: A v/d Willigen.PZ 1866 Aantekeningen Haarlemse schilders en beoefenaren van de beeldendekunst, schilders van het ST Lucas Gilde.

Doopinschrinving Jonas Suyderhoeff  16-09-1614 Haarlem

Huwelijksinschrijving Andries Pieterszn Suyderhoeff  (geb.1589 )en Ytgen Leonardsdr Mathol.(geb 1588) Gehuwd  te Haarlem op 04-03-1612) Ouders van Jonas Suyderhoeff.

(klik hier voor de complete stamboom van de fam Suyderhoeff) 

Jonas had 4 broers en een zus:

Leonard ( 1612- ) gehuwd mert Ytgen Anthonis

Adriaan  (1619-1667) Gehuwd met Maria Hals (dochter van Dirk Hals, broer van Frans Hals)

Jan ( 1613 – 1671) Lid St Lucas Gilde

Willem ( 1616 - )

Magdalena ( 1625-1693)

 

Adriaen Suyderhoeff, zoon van Andries Suyderhoeff en Ytgen Leonardsdr. Mathol, gedooopt op vrijdag 6 september 1619 te Haarlem en overleden op 26 april 1667 te Haarlem. Adriaen huwde met Maria Dirksdr Hals op zondag 25 juni 1651 in Haarlem.

Maria Hals was een dochter van Dirk Hals (Kunstschilder en broer van Frans Hals) dus een nichtje van Frans Hals. Vanwege hun familieband is het begrijpelijk dat Jonas geďnspireerd werd door het werk van Frans Hals.)

Grootouders van Jonas Suyderhoeff:

Willem Adriaenszn Suyderhoeff van Haerlem X Aefgen Pietersdr den Otter

Uit dit gezin 5 kinderen: 

01:Jan Suyderhoeff van Haerlem(1555-1621) Burgemeester Schiedam x Dieuwertje Hasselaer  (ouders van Andries Suyderhoef secrtaris in Constantinopel)

02:Adriaen Suyderhoef (1557-1618) (Secretaris van de stad Haarlem) Ongehuwd

03:Aefgen (1556-1640)

04:Pieter (1557-1606) X Ytgen leonardsdr. Mathol (Ouders van Jonas Suyderhoef)

05:Christine (1572-)

Onbekend portret, door Jonas Suyderhoef gesneden. Het verheugt mij zeer, dat ik mijn vriend B. N. te L. met zekerheid kan opgeven wie de persoon is, van wie hij dat door SUYDERHOEF zoo fraai gegraveerde portret, met vierregelig lat. vers van P. WINSEMIUS, 1639, bezit, en ik neem gaarne wederom de gelegenheid te baat, om de aandacht bij vernieuwing op hem te vestigen, nadat op vroegere vragen in dit tijdschrift zo weinig narigh eiten zijn ingekomen. Het is niemand anders dan FRANCISCUS HEERMAN, van wie wij niets meer weten dan dat hij omstreeks 1610 in Friesland, vermoedelijk te Leeuwarden, werd geboren, dat hij te Wittenberg en elders studeerde en dat hij zich na zijne promotie en het schrijven van ene Dissert. de Jure debitoris enz. te Amsterdam als advocaat nederzette. Daar gaf hij in 1634 of 36 zijn beroemde Guldene Annotatien, vertonende de heerlijkste daden, deugden, leringen enz. der vermaertste mannen der wereld in het licht. Een herdruk daarvan : Nu op nieuw door den Auteur zeer verbetert en meer als de helft vermeerdert," verse in 1640 met fraaie zinnebeeldige titel rent te Leeuwarden bij CLAUDE FONTEYNE, in klein 8°, en het is deze uitgave, waarin dit portret voorkomt, zoo als blijkt uit een ex., dat de stedelijke bibliotheek van Leeuwarden bezit. Het bleef MULLER onbekend, daar de beeltenis, welke hij als N°. 2237 a in zijn cataloge opgeeft, behoort tot de enige quarto uitgave, welke reeds in 1642 als de zesde druk, nu op nieuw door de Auteur met morale leringen verrijkt en de grootte vermeerdert, tot Leeuwarden en bij JAN JANSSEN -De FRIES uitkwam." Ook dit portret, dat generlei onderschrift heeft , is door J. SUYDERHOEF even prachtig gegraveerd, doch met een andere kraag en kleding, en dus naar een ander schilderij, zo als ook de bijgevoegde namen aanduiden : want WIJBRAND DE GEEST  (Klik hier) was de schilder van het laatste en J. R. van het eerste portret. Als de beer B. N. zeg,t dat deze J. R. hem onbekend is, dan vergat hij de schilders van dien tijd te raadplegen • want deze letters kunnen wel niemand anders aanduiden dan de voortreffelijke schilder J. VAN RAVENSTEYN, naar zeven van Wiens portretten MULLER, bl. 380 gravures opgeeft, wel meen ik met zijn naam voluit geschreven er bij, dat van prins FREDERIK HENDRIK, N°. 1630, enkel met J. R. getekend.

N°. 90. Maarten Tromp. (Links Boven) Dit portret is door J. Suyderhoef omstreeks 1640 gesneden, want men leest in de thesauriersrekeningen van Haarlem van dat jaar: aan Hendrik Gerrit Pot mr. schilder over het vereren en dediceeren van diverse exemplaren van ’t efligie van den Luitenant (admiraal) Marten Harperssz. Tromp, bij hem geschilderd en doen snijden Lxxx o6