Pieter Dircksz 

Hasselaer

 

 

.

Parenteel van Jan Willemszn van Haerlem

1 Jan Willemszn van Haerlem is geboren omstreeks 1555 in Haarlem, zoon van Willem Adriaenszn Suyderhoeff [id784] en Aefje Hoos Pietersdr den Otter. Jan is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven op maandag 8 februari 1621 in Scyedam (Schiedam).
Notitie bij Jan: 1588 -1602 Schepen en burgemeester van Schiedam

Burgermeester Schiedam:
Jan gebruikte de naam "van Haerlem" zonder de toevoeging Suyderhoeff een van zijn zoons nam de familienaam van zijn vrouw aan "Hasselaer"de andere kinderen noemden zich "van Haerlem" Inv. 76/26 folio 112 vo datum 06-05-1581 Pieter Dirxkzn Hasselaer. Mede voor zijn broer Claes, Jan Willems Suyderhoeff, gehuwd met Diewertje Hasselaer, (tevens vervangend Trijntje Hasselaer) zijnde de kinderen en erfgenamen van Dirck Sijmon Hasselaer;verkopen aan Baernt Wiggertszn (Kouseband) een erf met schuur op ’t Spaerne "Butenomme", achter belend aan de brouwerij van de erfgenamen. (Het Spaerne Buitenom (Butenomme) is het gedeelte van het Spaerne bij de Bakkernessergracht te Haarlem.

Baerthout Warnaertszn principaal en Warnaert Baerthoutszn zijn zoon Aryaentgen Baerthoutsdr borgen schuldig aan het weeskind van Cornelis Huybertszn daar moeder af is de voorsz. Aryaentgen Baerthoutsdr een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st (hoofdsom 200 pond). Waarborg door principaal zijn huis en erf op de Hoogstraat, belend Z de weduwe van Jan Willemszn van Haerlem en N Lambrecht Harmenszn
NADERE TOEGANG 248.25
Kleermaker, Warnaert Baerthoutszn met huis en erf over de Haven, belend O Rochus Jacobszn en W de gemene gang van Warnaert en Arent Corneliszn Wittebol en Aryaentgen Baerthoutsdr met haar huis en erf op de Hoogstraat, belend Z Reynier de
Vree en N Pieter Janszn ter Tholen. Eodem die. Heyndrick Flint weduwnaar etc. Liasse

06-03-1605.
Geertgen Arentsdr. weduwe Arijen Arijensz. Speldernieuwe haring geassisteerd door Willem Arijensz.Speldernieuwe haring haar zwager en gekozen voogd, is schuldig aan Jan Willemsz. van Haerlem de somme van f 45 carolus, spruitende van afgerekende penningen.Zij belooft   te betalen op vermaning van Jan Willemsz. van Haerlem en verbindt hieraan haar persoon en goederen.
Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in april 1580 in Amsterdam met Diewertje Hasselaer, ongeveer 24 jaar oud.
Diewertje is geboren omstreeks 1556 in Haarlem, dochter van Dirk Simons Hasselaer en Aegje Pieters Havick Hoos.
Diewertje is overleden op dinsdag 4 september 1635 in Schiedam, ongeveer 79 jaar oud.

7-9-1611 Cornelis Haga vertrekt met een gezelschap waaronder jonge mannen, zonen van beroemde kooplieden als Cornelis Pauw,
zoon van de grootste investeerder van de VOC Reinier Pauw; Andries Suyderhoeff, zoon van de burgemeester van Schiedam
Jan Willemsz. van Haarlem en de zoon van Claas Jacobsz Sijms, vertegenwoordiger van de Staten-Generaal Cornelis Sijms, naar Istanbul in opdracht van de Staten-Generaal.

03-12-1622. Sijmon Cornelisz. Bouman burgemeester, Mathijs Willemsz. Muijlwijck oud burgemeester en Dieuwertgen Dircksdr. weduwe Jan Willemsz. van Haerlem verkopen Huijbrecht Jansz. voerman zeker huis en erf gelegen op het Eijnd bij de Rotterdamse poort door verkoper eertijds van deze stede gekocht zijnde het 7e erf, belend O het huis en erf van Jannetgen Jacobsdr., weduwe Jacob Willemsz. Brasser en W de oprel of Heerweg van het Broersvelt, strekkende voor uit ‘s-heren straat tot achter aan de straat van het Groenendal, belast met 25 gld 10 st per jr losbaar de penning 16 en daarenboven voor 350 gld in gereed geld.

06-11-1625. Baerthout Waernaertszn als principaal, Waernaert Baerthoutszn en Aryaentgen Baerthoutsdr zoon en dochter van Baerthout als borgen schuldig aan Cornelis Corneliszn zoon van Cornelis Huybrechtszn stierman za daar moeder af is Aryaentgen Baerthoutsdr voorsz en jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld). Waarborg door principaal zijn huis en erf op de Hoogstraat, belend Z het erf van Jan
Willemszn van Haerlem
en N Lambrecht Harmenszn kleermaker, Lambrecht(sic) Baerthoutszn met huis en erf over de Haven, belend O Rochus Jacobszn en W de gemene gang van Baerthout Waernaertszn en Arent Corneliszn Wittebol en Aryaentgen Baerthoutsdr met haar huis en erf op de Hoogstraat, belend Z Reynier de Vree en N Pieter Janszn van der Tholen.

12-07-1625. Ten verzoeke van Dieuwertgen Dircksdr. (Hasselaer) weduwe Jan Willemsz. van Haerlem burgemeester dezer stede als actie en transport hebbende van Cornelis Jansz., Hendrick Jansz. en Willem Jansz. elk voor 1/3 part in zekere custingbrief verleden door Cornelis Adriaensz. Drooch van 29-04-1589 impetrant van zeker vonnis door haar voor het gerecht dezer stede geobtineerd tlv Adriaen
Cornelisz. Drooch grootschipper zoon en erfgenaam van de voorz. Cornelis Adriaensz. Drooch van 11-01-1625, uit kracht van welk vonnis in het openbaar werd verkocht het huis en erf van Adriaen Cornelisz. Drooch gelegen voor de Raem, belend O de weduwe van Hendrick Jansz. wever en Z Heijltgen Gerritsdr. weduwe van Abraham Jansz., strekkende voor van ‘s-heren straat tot achter aan de sloot van de tuin van
het weeshuis, belast met 15 st per jr tbv de Heilige Geest en de Kerk dezer stede. De koper moet van de koopprijs 60 gld gereed betalen en voorts in termijnen van 20 gld per jr. Koper Jan Lating toubackverkoper voor 200 gld. Kanttekening 18-01-1672 hebben de weduwe en kinderen van Claes Cornelisz. Decker
vertoont de originele rentebrief die afgelost en geroyeerd is.Notitie bij Jan: 1588-1602 Schepen en Burgemeester van Schiedam

21-05-1625. Weesmeesters hebben gecommitteerd tot voogden over de weeskinderen van Dirck Janszn Hasselaer daar moedr af is Rusgen Dircksdr Frans Jacobszn Brasser burgemeester en Jan Willemszn van Haerlem omen van deze kinderen.

10-01-1636. Zijn gesteld tot voogden over de kinderen van Frans Brasser daar moeder af is Aechgen Jansdr Willem Brasser oud burgemeester en Govert van Gesel.Eodem die. Is geauthoriseerd als voogd over het weeskind van Bouwen Rochuszn en Annetgen Cornelisdr beiden za ipv Willem Maen Engebrecht Joostenzn. Ut supra. Is gesurrogeerd als executeur naast Jacob Alewijnszn ipv Pieter Claes Jonas
over het testament van Geertgen Gerritsdr Doen Joriszn Beijs.Eodem die. Jan van Haerlem mitsgaders Jan Egbertszn Bisschop gehuwd met Hillegont Jansdr en Philips Matthijszn man en voogd van Lijsbeth Jansdr kinderen van Jan Willemszn van Haerlem en Dieuwertgen Hasselaer vertoonden zeker testament van Dieuwertgen Hasselaer onder de hand en besloten door nts Molswijck op 27-02-1633
Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in april 1580 in Amsterdam met Diewertje Dircksdr Hasselaer, ongeveer 24 jaar oud. Diewertje is geboren omstreeks 1556 in Haarlem, dochter van Dirk Simons Hasselaer en Aegje Pieters Havick Hoos. Diewertje is overleden op dinsdag 4 september 1635 in Schiedam, ongeveer 79 jaar oud.

 

Kinderen van Jan en Diewertje:

 

1 Hillegonde Jansdr van Haerlem, geboren omstreeks 1580. Volgt 1.1.
2 Aefgen Jansse van Haerlem, geboren omstreeks 1581 in Haarlem. Volgt 1.2.
3 Willem Janszn van Haerlem [1.3], geboren omstreeks 1583 in Haarlem.
Notitie bij Willem: Volgens de gegevens van Beresteijn is Willem ongehuwd gestorven
Willem is ongehuwd.
4 Elisabeth Jansdr van Haerlem, geboren omstreeks 1587 in Delft. Volgt 1.4.
5 Andries Janszn van Haerlem [1.5], geboren omstreeks 1589 in Delft. Andries is overleden omstreeks 1617 in Constantinopel (Turkije), ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij Andries: Beroep: Secretaris van de Nederlandse ambassadeur Cornelis Haga (deze vertrok in sep 1611 en was nog werkzaam in 1634) in Constantinopel, alwaar hij ongehuwd is overleden.
Andries bleef ongehuwd.
6 Dirk Janszn van Haerlem Hasselaar, geboren omstreeks 1591 in Delft. Volgt 1.6.
7 Pieter Janszn van Haerlem, geboren omstreeks 1593 in Delft. Volgt 1.7.
8 Jan Janszn van Haerlem, geboren omstreeks 1595 in Schiedam. Volgt 1.8.
9 Nicolaas Janszn van Haerlem, geboren omstreeks 1597 in Schiedam. Volgt 1.9.
1.1 Hillegonde Jansdr van Haerlem is geboren omstreeks 1580, dochter van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Hillegonde is overleden, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 23 april 1649 in Amsterdam.
 

Notitie bij overlijden van Hillegonde:

Ingeschrevene:[van] Haerlem, Hillegont Jans
datum begrafenis:23-04-1649
begraafplaats:Wester Kerk
bronverwijzing:DTB 1100A, p.86vo en p.87
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11235760

Hillegonde trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op dinsdag 23 augustus 1611 in Amsterdam [bron: https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811 met Jan Egbertse Bisschop, ongeveer 35 jaar oud, nadat zij op donderdag 11 augustus 1611 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hillegonde en Jan: Nr. 45 folio 7 d.d. 11-08-1611.
Jan Egbertsz. Bisschop jonckgesel van Amsterdam, geassisteert met d’eersame Joan Willemsz. van Haerlem out burgemeester deser stede X Hillegondtgen Jans jongedochter van Schiedam, geassisteert met Dieuwertgen Hasselaers haer moede
Jan is geboren omstreeks 1576 in Amsterdam, zoon van Egbert Bisschop en Geertruid Jans van Lingen. Jan is overleden omstreeks 1640 in Amsterdam, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: Beroep: Koopman

Kind van Hillegonde en Jan:

1 Geertruid Jansdr Bisschop, geboren op donderdag 28 maart 1613 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.
1.2 Aefgen Jansse van Haerlem is geboren omstreeks 1581 in Haarlem, dochter van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Aefgen trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1600 in Schiedam met Frans Jacobszn Brasser, ongeveer 20 jaar oud. Frans is geboren omstreeks 1580 in Delft, zoon van Jacob Willemszn Brasser en Jannetje Jacobsdr Scherp. Frans is overleden in 1636 in Scyedam (Schiedam), ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 10 december 1636 in Scyedam (Schiedam).
 

Notitie bij overlijden van Frans: Frans Jacobszoon Brasser
Registeromschrijvingbron
namen van bestuurders die een wapen voeren
archiefnaamOude en Nieuwe Gasthuis, Collectie Van der Lely en Scherpschuttersverening Diletto ed Arme
archiefnummer0176
inventarisnummer00013
type:Bevolking
Aktetype:Bevolking
folio14
Personengeregistreerde
naam: Frans Brasser
patroniemjacobszoon
plaatsScyedam
jaaroverlijden1636

Notitie bij Frans: Beroep: Raad en Burgemeester van Scyedam (Schiedam) 1618-1636

Kinderen van Aefgen en Frans:

1 Willem Franszn Brasser [1.2.1].
2 Catharina Fransdr Brasser [1.2.2].
3 Jacob Franszn Brasser [1.2.3], geboren omstreeks 1605 in Scyedam (Schiedam). Jacob is ongehuwd.
4 Jannetje Fransdr Brasser [1.2.4], geboren omstreeks 1606 in Scyedam (Schiedam). Jannetje is overleden, ongeveer 34 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 september 1640 in Scyedam (Schiedam).
1.4 Elisabeth Jansdr van Haerlem is geboren omstreeks 1587 in Delft, dochter van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Elisabeth is overleden op donderdag 4 november 1638 in Amsterdam, ongeveer 51 jaar oud. Elisabeth ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1612 in Amsterdam met Philips Thijszn Schrijver, ongeveer 34 jaar oud. Philips is geboren omstreeks 1578, zoon van Thijs Pieterszn Schrijver en Maria de Bischop. Philips is overleden op zaterdag 30 oktober 1638 in Amsterdam, ongeveer 60 jaar oud. Philips is weduwnaar van Grietje Ploegh (±1577-1607), met wie hij trouwde op zondag 15 augustus 1599 in Amsterdam.

Kind van Elisabeth en Philips:

1 Matthijs Phillipszn Schrijver, gedoopt op dinsdag 9 maart 1621 in Amsterdam. Volgt 1.4.1.

 

1.6 Dirk Janszn van Haerlem Hasselaar is geboren omstreeks 1591 in Delft, zoon van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Dirk is overleden op dinsdag 8 april 1625 in Schiedam, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk nam de naam van zijn moeder aan : Hasselaar
Dirk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op vrijdag 3 augustus 1618 in Schiedam met Risjen Dircksdr van Wijck, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Risjen: Risjen ( Rusgen) was tentijde van haar huwelijk met Dirk Hasselaer weduwe
Risjen is geboren omstreeks 1590, dochter van Dirck van Wijck. Risjen is overleden op zondag 21 september 1625 in Schiedam, ongeveer 35 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Risjen:

1 Hillegonde Hasselaar. Volgt 1.6.1.
2 Jan Hasselaar [1.6.2].
1.7 Pieter Janszn van Haerlem is geboren omstreeks 1593 in Delft, zoon van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Pieter is overleden op zaterdag 24 januari 1632 in Scyedam (Schiedam), ongeveer 39 jaar oud. Pieter trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op vrijdag 24 september 1621 in Scyedam (Schiedam) met Catharina Martensdr Coy (Kooij), ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Catharina: Getuigen: Frans Brasser (zwager van de bruidegom )
Gooltgen Cornelisdr Fabri (moeder van de bruid)

Nr. 818 folio 99v. d.d. 24-09-1621.
Pieter Jansz. van Haerlem jongman, geadsisteert met Frans Brasser zijn zwaeger X Trijntgen Maertensdr. Coij jongedochter, geadsisteert met Gooltgen Cornelisdr. Fabri haer moeder.

Catharina is geboren omstreeks 1600, dochter van Maerten Coy (Kooij) en Gooltgen Cornelisdr Fabri.

Kind van Pieter en Catharina:

1 Catharina van Haerlem, geboren omstreeks 1630 in Scyedam (Schiedam). Volgt 1.7.1.
1.8 Jan Janszn van Haerlem is geboren omstreeks 1595 in Schiedam, zoon van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Jan is overleden omstreeks 1637 in Schiedam, ongeveer 42 jaar oud. Jan ging in ondertrouw, ongeveer 32 jaar oud, op dinsdag 20 april 1627 in Amsterdam met Maria Philipsdr Tijssen.
 

Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: 

Inschrijvingsdatum:20-04-1627
naam bruidegom:[van] Haegen, Jan Willemss
naam bruidegom:[van] Haerlem, Jan Willemss
naam bruid:Philips, Maria
bronverwijzing:DTB 670, p.241
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26346630

Maria is een dochter van Philip Tijssen.

Kinderen van Jan en Maria:

1 Jan Janszn JR van Haerlem [1.8.1]. Jan bleef ongehuwd.
2 Phillip Janszn van Haerlem, geboren omstreeks 1632 in Scyedam (Schiedam). Volgt 1.8.2.
1.9 Nicolaas Janszn van Haerlem is geboren omstreeks 1597 in Schiedam, zoon van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Nicolaas trouwde met Elisabeth de Haas.
1.1.1 Geertruid Jansdr Bisschop is geboren op donderdag 28 maart 1613 in Amsterdam, dochter van Jan Egbertse Bisschop en Hillegonde Jansdr van Haerlem (zie 1.1). Zij is gedoopt op dinsdag 2 april 1613 in Amsterdam (Nieuwe kerk). Geertruid is overleden op donderdag 5 februari 1688 in Amsterdam, 74 jaar oud [bron: www.familiegeschiedenisvanwieringen.nl]. Zij is begraven op vrijdag 6 februari 1688 in Amsterdam (NZ Kapel).
Notitie bij overlijden van Geertruid: ‘compt in t graft van Egbert Remmes [Bisschop]’)
Geertruid ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op donderdag 15 april 1632 in Pui Amsterdam met Gijsbert Pieterszn van Wieringen, 23 jaar oud. Gijsbert is geboren op zaterdag 12 juli 1608 in Woerden, zoon van Pieter van Wieringen. Gijsbert is overleden op vrijdag 1 augustus 1664 in Amsterdam, 56 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 augustus 1664 in Amsterdam (NZ Kapel).
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Hij overleed op zijn hofstede Kruijdenburgh en werd begraven vanuit het huis Keijser Karel op de
Nieuwendijk te Amsterdam.
Zijn vrouw werd begraven vanuit het huis van haar zoon op de Keizersgracht bij de Berenstraat te Amsterdam

‘compt in t graft van Egbert Remmes [Bisschop]’)

Zie: Handschrift-genealogie Suijderhoeff (GA Amsterdam); Ons Voorgeslacht 4 (1949), p. 118.Zijn wapen: gevierendeeld: I en IV in goud drie klimmende leeuwen van keel, geplaatst 2-1(van Wieringen), II en III in sabel een zilveren keper (van Rijck).
Zie: Wapenboek, Ned. Leeuw 49 (1931), k. 191, 224 en 256.In 1654 kocht bij voor fl 2500 een tuin aan het Walenpad (transport 22-4-1654, GA Amsterdam,
Notitie bij Gijsbert: „Gijsbert van Wieringen, (Kruidenier/koopman 1632)

Van 1660 tot 1664 regent van het Leprooshuis te Amsterdam, voert... een gevierendeeld schild met.. . een zilveren keper op zwart in de kwartieren 2 en 3 . Hierbij valt op te merken, dat het wapen eener familie De Bisschop, waartoe behoort Jan de Bisschop, van 1584 tot 162 3 Raad van Amsterdam .. . een keper (zij het dan volgens de mij bekende bronnen met andere kleuren) vertoont, zoodat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat Gijsbert, de regent, . . . het wapen zijner vrouw Geertruijd Bisschop in het zijne heeft opgenomen". Hier verwart de geachte inzender blijkbaar de twee geheel verschillende geslachten Bisschop en De Bisschop, die einde zestiende en begin zeventiende eeuw beide te
Amsterdam voorkwamen en zelfs aan elkander verwant waren.

Mr. Gijsbert Pietersz van Wieringen, geb. Woerden 12-7-1608, kruidenier (1632),koopman (1658), poorter van Amsterdam, lidmaat (1633) en opziener (1638, 1639, 1643, 1644, 1648, 1649, 1652, 1653, 1656, 1657, 1661 en 1662) van de Remonstrantse gemeente,regent van het Leprozenhuis (‘siecke- of leprosemeester’) (1660-1664), woonde in de Bergstraat (1632), bij ondertr. geassisteerd met Pieter Albertsz van Wieringen, overl/begr..../Amsterdam (N.Z. Kapel) 1/6-8-1664 (‘komt in t graff van Egbert Reijmiersz, nalatende 5 kinderen’), ondertr. Amsterdam (pui) 15-4-1632 Geertruijd (Geertruijt, Geertruij) Jans Bisschop(s), geb/ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28-3/2-4-1613 (als Giertje), overl/begr. Amsterdam (N.Z. Kapel) ..-5/2-6-1688 (‘compt in t graft van Egbert Remmes [Bisschop]’), dr. van Jan Egbertsz Bisschop, koopman, en Hillegond Jans Suijderhoeff.

Kind van Geertruid en Gijsbert:

1 Jan Gijsbertse van Wieringen. Volgt 1.1.1.1.
1.4.1 Matthijs Phillipszn Schrijver, zoon van Philips Thijszn Schrijver en Elisabeth Jansdr van Haerlem (zie 1.4). Hij is gedoopt op dinsdag 9 maart 1621 in Amsterdam. Matthijs is overleden op zondag 7 april 1675 in Amsterdam, 54 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 april 1675 in Amsterdam. Matthijs trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 7 januari 1648 in Amsterdam met Catharina Lucasdr Rotgans. Catharina is een dochter van Lucas Rotgans.
Kinderen van Matthijs en Catharina:
1 Philips Schrijver [1.4.1.1]. Hij is gedoopt op donderdag 8 april 1649 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Philips: 

kind: Philps
doopdatum:08-04-1649
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Mathijs
moeder:Rotgans, Catrijna
bronverwijzing:DTB 43, p.109
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24485211

2 Lucas Schrijver [1.4.1.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 12 april 1650 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Lucas:

kind: Lucas
doopdatum:12-04-1650
kerk:Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Mathijs
moeder:Rotgans, Catharina
bronverwijzing:DTB 8, p.262
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24242883

3 Elisabeth Schrijver [1.4.1.3]. Zij is gedoopt op donderdag 27 juli 1651 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Elisabeth:

 kind: Elisabet
doopdatum:27-07-1651
kerk:Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Mathijs
moeder:Rotgans, Catharina
bronverwijzing:DTB 9, p.2
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24409230

Elisabeth is overleden vóór zondag 17 november 1652 in Amsterdam, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Elisabeth Schrijver, gedoopt op woensdag 27 november 1652 in Amsterdam. Volgt 1.4.1.4.
5 Lucas Schrijver [1.4.1.5]. Hij is gedoopt op zondag 20 december 1654 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Lucas:

kind: Lucas
doopdatum:20-12-1654
kerk:Noorderkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Matthijs
moeder:Rotgans, Catharina
bronverwijzing:DTB 76, p.20
Doopregister: NL-SAA-24600378

Lucas is overleden, 87 jaar oud. Hij is begraven op zondag 31 december 1741 in Amsterdam.
 

Notitie bij overlijden van Lucas: 

Ingeschrevene:Schrijver, Lucas
datum begrafenis:31-12-1741
begraafplaats:Wester Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1113, p.94vo en p.95
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9449744

6 Margriet Schrijver [1.4.1.6]. Zij is gedoopt op vrijdag 5 mei 1656 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Margriet: 

kind: Margriet
doopdatum:05-05-1656
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Matthijs
moeder:Rotgans, Catarina
bronverwijzing:DTB 105, p.67
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24622644

7 Maria Schrijver [1.4.1.7]. Zij is gedoopt op woensdag 27 februari 1664 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Maria: 

kind: Maria
doopdatum:27-02-1664
vader:Schrijver, Matthijs
moeder:Rotgans, Catharina
bronverwijzing:DTB 301, p.90
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24329037

1.6.1 Hillegonde Hasselaar, dochter van Dirk Janszn van Haerlem Hasselaar (zie 1.6) en Risjen Dircksdr van Wijck. Hillegonde trouwde met Claes Jacobse Lakeman.
Notitie bij Claes: Beroep: Burgemeestervan Beverwijk

Kinderen van Hillegonde en Claes:

1 Regista Lakeman [1.6.1.1].
2 Dirck Lakeman [1.6.1.2].
3 Elisabeth Lakeman [1.6.1.3].
4 Adriana Lakeman [1.6.1.4].
5 Jan Lakeman [1.6.1.5].
6 Nicolaas Lakeman [1.6.1.6]. Nicolaas is overleden omstreeks 1711 in Haarlem.
7 Frans Lakeman. Volgt 1.6.1.7.
8 Nicolaas Lakeman, geboren in 1727 in Haarlem. Volgt 1.6.1.8.
1.7.1 Catharina van Haerlem is geboren omstreeks 1630 in Scyedam (Schiedam), dochter van Pieter Janszn van Haerlem (zie 1.7) en Catharina Martensdr Coy (Kooij). Catharina is overleden in Scyedam (Schiedam). Catharina:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op dinsdag 2 september 1659 in Scyedam (Schiedam) met Johannes van Sorgen, nadat zij op zondag 17 augustus 1659 in Rotterdam (Scyedam) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Johannes: 

Datum ondertrouw:17-08-1659
Bruidegom:Johannes van Sorgen
Voornaam: Johannes
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Sorgen
Geboorteplaats: Dordrecht
Burgerlijke staat: j.m.
Bruid:Katarina van Haerlem
Voornaam: Katarina
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Haerlem
Burgerlijke staat: j.d.
Huwelijksplaats:Schiedam 02-09-1659
Akteplaats:Rotterdam
Bron of gezindte: Hervormd
Trouw gereformeerd
Inschrijvingsjaar:1659
Toegangsnummer:1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
Inventarisnummer:62

Johannes is geboren in Dordrecht. Johannes is overleden in 1666 in Rotterdam. Hij is begraven op zondag 8 augustus 1666 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraafinschrijving Johannes van Sorgen
Overledene:Johannes van Sorgen
Voornaam: Johannes
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Sorgen
Echtgenote:Catharina van Sorgen (van Haerlem)
Plaats begrafenis:Rotterdam
Begraafdatum:08-08-1666
Bron of gezindte:Begraven 1660-1669
Inschrijvingsjaar:1666
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1669 in Scyedam (Schiedam) met Johannes Meurs.
1.8.2 Phillip Janszn van Haerlem is geboren omstreeks 1632 in Scyedam (Schiedam), zoon van Jan Janszn van Haerlem (zie 1.8) en Maria Philipsdr Tijssen. Phillip is overleden, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 5 maart 1670 in Amsterdam.
 

Notitie bij overlijden van Phillip: 

Ingeschrevene:[van] Haerlem, Philp
datum begrafenis:05-03-1670
begraafplaats:Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:DTB 1056, p.25 en p.26
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11142636

Phillip ging in ondertrouw, ongeveer 35 jaar oud, op zondag 29 mei 1667 in Amsterdam met Machteld Reijniersdr Reaal, 30 jaar oud.
 

Notitie bij het huwelijk van Phillip en Machteld:

Inschrijvingsdatum:29-05-1657
naam bruidegom:[van] Haerlem, Phlip
naam bruid:Reaals, Machtelda
bronverwijzing:DTB 477, p.270
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26441898

Machteld is een dochter van Reijnier Reaal en Maria Oetgens. Zij is gedoopt op dinsdag 23 september 1636 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Machteld:

 kind: Machtelt
doopdatum:23-09-1636
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Reael, Reijnier
moeder:Oetgens, Maria
bronverwijzing:DTB 41, p.458
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24544490

Machteld is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 11 januari 1681 in Amsterdam.
 

Notitie bij overlijden van Machteld: 

Ingeschrevene:Reael, Machtelt
ingeschrevene:[van] Haerlem, Philips
datum begrafenis:11-01-1681
begraafplaats:Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:DTB 1056, p.210
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11147591

Kinderen van Phillip en Machteld:

1 Marija Philipsdr van Haerlem [1.8.2.1]. Zij is gedoopt op vrijdag 28 januari 1661 in Amsterdam.
 

Notitie bij Marija: 

kind: Marrija
doopdatum:28-01-1661
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Haerlem, Philips
moeder:Reijaels, Machtelt
bronverwijzing:DTB 105, p.291

 

2 Joannes Philipszn van Haerlem [1.8.2.2]. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1663 in Amsterdam.
 

Notitie bij Joannes: 

kind: Joannes
doopdatum:01-04-1663
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Haarlem, Filips
moeder:Reaal, Maghtilda
bronverwijzing:DTB 44, p.35
Doopregister: NL-SAA-24672633

 

3 Reijnier Philipszn van Haerlem [1.8.2.3]. Hij is gedoopt op vrijdag 29 januari 1666 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Reijnier:

kind: Reijnier
doopdatum:29-01-1666
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Haerlem, Phlips
moeder:Reael, Machtelda
bronverwijzing:DTB 106, p.190
Doopregister: NL-SAA-24323229

Reijnier is overleden op vrijdag 5 augustus 1667 in Amsterdam, 1 jaar oud.

 

4 Reijnier Philipszn van Haerlem [1.8.2.4]. Hij is gedoopt op vrijdag 19 augustus 1667 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Reijnier:

kind: Rijnier
doopdatum:19-08-1667
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Haerlem, Phlips
moeder:Reael, Machtelt
bronverwijzing:DTB 106, p.257
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24556340

Reijnier is overleden op vrijdag 20 april 1668 in Amsterdam, 8 maanden oud.

 

5 Reijnier Philipszn van Haerlem [1.8.2.5]. Hij is gedoopt op woensdag 18 september 1669 in Amsterdam.

 

1.1.1.1 Jan Gijsbertse van Wieringen, zoon van Gijsbert Pieterszn van Wieringen en Geertruid Jansdr Bisschop (zie 1.1.1).
Notitie bij Jan: Beroep: Koopman
Jan trouwde omstreeks 1664 in Amsterdam met Emmerentia Meerman.
1.4.1.4 Elisabeth Schrijver, dochter van Matthijs Phillipszn Schrijver (zie 1.4.1) en Catharina Lucasdr Rotgans. Zij is gedoopt op woensdag 27 november 1652 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op zaterdag 13 juni 1705 in Amsterdam, 52 jaar oud. Elisabeth trouwde, 18 jaar oud, op zondag 11 oktober 1671 in Sloten met Cornelis Corneliszn van Goor, 24 jaar oud. Cornelis is een zoon van Cornelis Gijsbertse van Goor en Agneta Jans. Hij is gedoopt op dinsdag 30 juli 1647 in Amsterdam. Cornelis is overleden op woensdag 13 december 1719 in Amsterdam, 72 jaar oud.

Kind van Elisabeth en Cornelis:

1 Maria Jacoba van Goor, gedoopt op woensdag 8 oktober 1687 in Amsterdam. Volgt 1.4.1.4.1.
1.6.1.7 Frans Lakeman, zoon van Claes Jacobse Lakeman en Hillegonde Hasselaar (zie 1.6.1). Frans begon een relatie met Hester Knijf.
1.6.1.8 Nicolaas Lakeman is geboren in 1727 in Haarlem, zoon van Claes Jacobse Lakeman en Hillegonde Hasselaar (zie 1.6.1). Nicolaas trouwde met Elisabeth Mariau. Elisabeth is geboren in 1710.

Kind van Nicolaas en Elisabeth:

1 Nicolaas Lakeman [1.6.1.8.1].
1.4.1.4.1 Maria Jacoba van Goor, dochter van Cornelis Corneliszn van Goor en Elisabeth Schrijver (zie 1.4.1.4). Zij is gedoopt op woensdag 8 oktober 1687 in Amsterdam. Maria is overleden op dinsdag 17 september 1737 in Amsterdam, 49 jaar oud. Maria trouwde met Rene Willemszn de Vicq. Rene is een zoon van Willem de Vicq en Judith Adriana Velters. Hij is gedoopt op zondag 26 december 1683 in Amsterdam. Rene is overleden op zondag 10 maart 1737 in Amsterdam, 53 jaar oud.

Kind van Maria en Rene:

1 Helena Jacoba de Vicq, geboren op maandag 3 januari 1724 in Amsterdam. Volgt 1.4.1.4.1.1.
1.4.1.4.1.1 Helena Jacoba de Vicq is geboren op maandag 3 januari 1724 in Amsterdam, dochter van Rene Willemszn de Vicq en Maria Jacoba van Goor (zie 1.4.1.4.1). Zij is gedoopt op vrijdag 7 januari 1724 in Amsterdam. Helena is overleden op zondag 4 december 1768 in Amsterdam, 44 jaar oud. Helena trouwde, 15 jaar oud, op dinsdag 1 december 1739 in Amsterdam met Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken Heer van Zuilen, 33 jaar oud. Diederik is geboren op dinsdag 2 november 1706 in Zuilen (UT), zoon van Reinhout Gerard van Tuyll van Serooskerken Heer van Zuilen en Isabella Agneta Hoeuff. Hij is gedoopt op zondag 7 november 1706. Diederik is overleden op zondag 1 september 1776 in Zuilen (UT), 69 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 september 1776 in Zuilen (UT).
Notitie bij Diederik: Notitie bij Diederik: Heer van Zuilen en Westbroek

 

Notitie:

De families Hasselaer, de Vicq en van Tuijl van Seerooskerken zijn nauw verbonden met Willem van Oranje

Ook de vader van Jan van Haerlem "Willem"Adriaenszn Suyderhoeff van Haerlem", zat in de geheime raad van Prins Willem 1